معرفی هیات مدیره

معرفی هیات مدیره

سیاست های ما به وسیله هیئت مدیره ای اتخاذ می شود که مسئول تمام تصمیم گیری های استراتژیک اتاق بازرگانی ایران و سوئیس است.

 

شکراله معماریان

عضو هیات مدیره

علی توکلی خو

نایب رئیس اول

متین صادقی

عضو هیات مدیره

حسین یزدجردی

نایب رئیس دوم

شریف نظام مافی

رئیس هیات مدیره

حمیدرضا قربانی

عضو علی البدل

کامران رشیدی

عضو علی البدل

مهرزاد جمشیدی

عضو هیات مدیره

پیام دیندوست

عضو هیات مدیره

محمدرضا طالبی

بازرس علی البدل

زهرا سادات

بازرس اصلی

جهت آشنایی بیشتر با فعالیت های اتاق بازرگانی ایران و سوئیس به قسمت معرفی اتاق بازرگانی ایران و سوئیس مراجعه نمایید.