مجمع عمومـی عـادی بـه طـور فـوق العـاده

 

اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس  از کلیه اعضای محترم و یا نماینده قانونی آنها دعوت بعمل می آورد تا در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم که در روز دوشنبه مورخ 21/01/1402 راس ساعت 11:00 در محل ساختمان اتاق بازرگانی،  صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی، پلاک 175، طبقه اول ساختمان جدید تشکیل میگردد، شرکت نمایند.

اشتراک گذاری :