گشایش آکادمی اتاق بازرگانی ایران و سوئیس

گشایش آکادمی اتاق بازرگانی ایران و سوئیس

افتتاحیه آکادمی و همچنین جمع آوری کمک های مالی برای ساخت مدرسه در کرمانشاه

اشتراک گذاری :