پلتفرم منابع انسانی

پلتفرم منابع انسانی

اتاق بازرگانی ایران سوئیس در بخش منابع انسانی تلاش میکند تا متقاضیان بالقوه را به شرکت های داخلی و بین المللی که به دنبال شناسایی استعدادهای مناسب هستند، متصل کند.

با توجه به این موضوع، اتاق تعیین کرده است آنچه که “پلتفرم منابع انسانی” نامیده می شود، نشان دهنده موقعیت آن به عنوان واسطه در فرایند فوق است.

 

اشتراک گذاری :