معرفی هیات مدیره

معرفی هیات مدیره

سیاست های ما به وسیله هیئت مدیره ای اتخاذ می شود که مسئول تمام تصمیم گیری های استراتژیک اتاق بازرگانی ایران و سوئیس است.

 

علی توکلی خو

عضو هیات مدیره

متین صادقی

جانشین رئیس هیات مدیره

حسین یزدجردی

عضو هیات مدیره

شریف نظام مافی

رئیس هیات مدیره

حسین سلیمی

عضو هیات مدیره

شکراله معماریان

عضو هیات مدیره

زهرا سادات

معاون بازرس

الهه علوی

عضو هیات مدیره

مهرزاد جمشیدی

عضو هیات مدیره و بازرس

Giuseppe Carella

عضو هیات مدیره

جهت آشنایی بیشتر با فعالیت های اتاق بازرگانی ایران و سوئیس به قسمت معرفی اتاق بازرگانی ایران و سوئیس مراجعه نمایید.