دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس و یا نماینده قانونی آنها دعوت بعمل می آورد در مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده راس ساعت 15:00 و مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت 16:00 در روز سه شنبه 23 مهر در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی، پلاک175، سالن طبقه 8 حضور به هم رسانید.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده:

1- استماع گزارش هیأت مدیره به مجمع در مورد عملکرد اتاق در سال 97
2-  استماع گزارش ترازنامه مالی
3- استماع گزارش بازرس
4- تصویب ترازنامه و عملکرد هیأت مدیره
5- انتخاب اعضاء هیأت مدیره
6- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
7- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
8- تعیین حق عضویت سال 1398
9- سایر موارد

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1- تصویب اساسنامه و آیین نامه جدید مصوب شورایعالی نظارت بر عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

با توجه به اهمیت حضور اعضای محترم اتاق بازرگانی ایران و سوئیس در تصمیمات این اتاق، درخواست مینماید اعضای محترم و یا  نمایندگان  قانونی آنها با معرفی نامه  امضا شده  در سربرگ آن شرکت، در این مجمع شرکت نمایند و یا در صورت عدم حضور نماینده خواهشمند است در سربرگ شرکت خود به یکی از اعضای اتاق  وکالت دهید.

لیست کاندید ها به شرح ذیل است:

 

اشتراک گذاری :