تیم ما

شریف نظام مافی

رئیس هیئت مدیره

عبدی معین پور

دبیرکل

آسیه میر

مدیر ارشد

شیرین گلکار

موسس و مدیر برنامه بانوان کارآفرین

آناهیتا احتشام زاده

مدیر روابط عمومی

سعادت سیروس

مدیر آکادمی

امین محمدی گل

مدیر iranGrain

مانا مطلوب

هماهنگ کننده ارشد

جهت آشنایی بیشتر با فعالیت های اتاق بازرگانی ایران و سوئیس به قسمت معرفی اتاق بازرگانی ایران و سوئیس مراجعه نمایید.